Projektansøgninger

Med planlovsændringen, der trådte i kraft januar 2016, er der givet mulighed for at Kommunalbestyrelsen kan reservere brugsretten til et område i op til 2 år til en ansøger. En sådan reservation kan dog kun ske, hvis der forinden er ansøgt med en projektansøgning, der lever op til kommunalbestyrelsens tjekliste herfor.

En projektansøgning kan komme i betragtning, når der er tale om et større projekt, der påtænkes på et ikke planlagt område. Det betyder, at der ikke må være formuleret detaljerede bestemmelser for det område, der ansøges på, men at projektet kan ses som en forlængelse af kommunalbestyrelsens overordnede strategier og planer for kommunens fysiske udvikling.
Det er altså til enhver tid muligt for Kommunalbestyrelsen at afvise en indkommen projektansøgning.

Projektansøgninger på områder hvor der er eksisterende arealtildelinger afvises – også selvom arealrettighedshaver er samme juridiske enhed som projektejer.
Der stilles fra Kommunalbestyrelsens side krav om, at en projektansøgning skal bidrage positivt til kommunens udvikling og også til den enkelte borgers oplevelse af det fysiske miljø.

Processen for projektansøgninger kan beskrives således:

  1. Projektejer indsender en projektansøgning til Kommunalbestyrelsen, og det forudsættes at projektejer efterfølgende selv udarbejder plangrundlaget og evt. en miljøvurdering eks. en VVM.
  2. Kommunalbestyrelsen behandler det indstillede projekt. Såfremt det godkendes, sendes det i høring i minimum 6 uger, med kommunalbestyrelsens saglige og objektive kriterier (tjekliste), som ansøger skal opfylde.
  3. I løbet af høringsperioden kan enhver indsende høringssvar, indsigelser eller alternative projekter. Projektejer forpligtes i høringen til at afholde et offentligt infomøde om projektet.
  4. Med baggrund i indkomne høringssvar og ansøgninger skal kommunalbestyrelsen, ud fra en saglig vurdering vælge det bedste projekt, såfremt det vurderes tilfredsstillende/ fyldestgørende. Kommunalbestyrelsen kan også vælge at afvise projektansøgningen.
  5. Projektejer får derefter en arealreservation i op til 2 år og forslag til kommuneplantillæg igangsættes.