Byggemodningsandel

Stk. 1. I boligområder (A) fordeles byggemodningsudgiften forholdsmæssigt efter de udlagte byggefelters tilladte maksimalt bebyggede areal.

Stk. 2. I erhvervsområder (B) fordeles byggemodningsudgiften forholdsmæssigt efter erhvervsarealernes størrelse.

Stk. 3. I områder til centerformål (C) fordeles byggemodningsudgiften forholdsmæssigt efter de udlagte byggefelters tilladte maksimalt bebyggede areal.

Stk. 4. I områder for fællesanlæg (D og E) fordeles byggemodningsudgiften forholdsmæssigt efter de udlagte byggefelters tilladte maksimalt bebyggede areal.

Stk. 5. Uanset bestemmelserne i stk. 1 - 4 kan principperne for fordeling af byggemodningsudgifter inden for et afgrænset område fastlægges i en særskilt betalingsvedtægt, når der i hvert tilfælde anføres, hvilke særlige forhold der ligger til grund for at fravige de generelle principper.

Stk. 6. Forestås byggemodning af områdets arealtildelingsindehavere, kan der stilles vilkår herom i arealtildelingen.

Stk. 7. Eksisterende bygninger, som senere tilsluttes kloaknettet, betaler byggemodningsandele for anlægsudgifterne til kloaknettet.

Stk. 8. I det åbne land (områdetype K-O) er byggemodning i forbindelse med etablering af f.eks. hytter og anlæg den enkelte bygherres eget ansvar.