Dispensation fra bestemmelsesdelen

Kommunalbestyrelsen kan, efter en konkret vurdering, dispensere fra de detaljerede bestemmelser i et kommuneplantillæg, jf. PL § 50, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i kommuneplanen.
Principperne i et kommuneplantillæg er fastsat i formålsbestemmelsen og anvendelsesbestemmelserne jf. PL § 20, nr. 1 og nr. 2 og bestemmes iht. de overordnede bestemmelser for et delområde. Kommuneplantillæggets principper også omfatter den planlagte struktur, altså evt. fastsatte fordelingstal mellem f.eks. boliger og erhvervsbygninger i delområdet.

De detaljerede bestemmelser som er fastsat i et kommuneplantillæg og som regulerer f.eks. bebyggelsens omfang, udformning og placering af byggefelter, er ikke indeholdt i kommuneplantillæggets principper, hvorfra der da kan ansøges om dispensation. En undtagelse herfra er evt. fredningsrelaterede bestemmelser som være defineret som en forlængelse af de overordnede bestemmelser.
Der kan ikke gives generelle dispensationer ift. de detaljerede bestemmelser i et kommuneplantillæg og enhver dispensationsansøgning skal derfor vurderes konkret.
Ved ansøgning om dispensation er der en række forhold der skal redegøres for;

  1. hvilken bestemmelse(r) du søger om dispensation fra,
  2. en dispensationsbegrundelse; ansøgningen skal suppleres med en beskrivelse af, hvorfor søger du om dispensation fra den pågældende bestemmelse og hvorfor den bør tildeles. Beskrivelsen bør suppleres med materialebeskrivelse og produktblade, farvevalg samt relevant tegningsmateriale; herunder facadeopstalter og snittegninger.