Bestemmelser og regler

Rammerne for den kommunale udvikling ift. byerne, bygderne og det åbne land inddeles som følgende:

  • Områdetyper, der beskriver de generelle bestemmelser i forhold til et delområdes anvendelsesmuligheder og deraf afledte bebyggelsestopologi, herunder f.eks. delområder udlagt til bolig, erhverv, tekniske anlæg og landbrug.
  • Generelle bestemmelser, der er fastsat som generelle, tværgående bestemmelser og som er gældende for alle delområder, hvor der ikke er udarbejdet en fuldt dækkende eller nærmere specificeret bestemmelsesdel. De generelle bestemmelser omfatter f.eks. de ubebyggede arealer, parkeringsnormering, hundehold mv.
  • Kortsøgning, der indeholder en let tilgængelig visualiseringsdel ift. delområdeudlægning, kommuneplantillæg og øvrige bestemmelsesdele (klausulerede zoner, sprængninger, mv.).

Kommuneplanens retsvirkninger
Rammerne giver ikke i sig selv ret til at ændre på eksisterende godkendte projekter, hvorom der da skal ansøges på ny og evt. med udgangspunkt i et nyt kommuneplantillæg.

Udarbejdelsen af kommuneplantillæg eller egentlig byggesagsbehandling ift. byggeloven kan således begrænse eller præcisere de muligheder, som fremgår af rammebestemmelserne, hvor nye kommuneplantillæg skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for udviklingen af by, bygd og det åbne land. Allerede vedtagne kommuneplantillæg påvirkes ikke af evt. nye bestemmelsesdele for et delområde.