Nuuk

Nuuk fungerer som centrum for Kommuneqarfik Sermersooq og hele Grønland. Hertil er knyttet de to bygder Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat, der ligger henholdsvis 75 og 135 kilometer fra Nuuk. I alt bor der omkring 18.500 beboere i dette område, der længe har oplevet en kraftig befolkningstilvækst på grund af Nuuk, der fungerer som en magnet for hele landet. Til gengæld har de to bygder oplevet et fald i befolkningstallet i perioden, der primært består i en fraflytning mod Nuuk.

Nuuk er ubetinget hovedbyen i området, og byen skal videreudvikle sin rolle som hovedstad for landet og som hovedby for kommunen. Byen er et erhvervslokomotiv med en kraftig befolkningstilvækst, der skal håndteres på en bæredygtig måde. Samtidig er der og vil der i perioden blive truffet beslutninger om den nationale infrastruktur, der vil have afgørende betydning for byen. Det betyder, at den overordnede byudviklingsstrategi er robust og formuleret med det formål at håndtere flere forskellige udviklingsmuligheder. Strategien er udmøntet i en række fokusområder i forhold til bosætning og erhvervsudvikling, der kan realiseres uafhængigt af de overordnede udviklingsmuligheder.

De to bygder fungerer i høj grad (og i særdeleshed for Kapisillits vedkommende) som ’satellitter’ i turistmæssig forstand.

Kapisillit gennemgår – på grund af sin geografiske nærhed til Nuuk – en langsom forvandling fra bygd til turistmæssig satellit. Denne forvandling skal håndteres planlægningsmæssigt, idet bygden skal forberedes til sin 'dobbelte status'.

Der vil kun i begrænset omfang være behov for planlægning i Qeqertarsuatsiaat. Bygden er velfungerende, og serviceniveauet er tilstrækkelig højt, Bygden har desuden få udvidelsesmuligheder på grund af sin beliggenhed.
Bygderne i denne geografi er yderligere beskrevet i underafsnittene Kapisillit og Qeqetarsuatsiaat.

Hovedstrukturen for Nuuk er overordnet set baseret på en robust og bæredygtig byudviklingsstrategi. Den afføder et fokus på en række generelle temaer og fokusområder, der særligt vil blive udviklet i perioden. Disse er nærmere beskrevet i underafsnittene.

En robust og bæredygtig byudvikling
Den forventede byudvikling i Nuuk i den kommende periode skal ske på en måde, der er både robust og bæredygtig.
Med robust menes der, at byudviklingsstrategien er udformet på en måde, så den tager højde for eventuelle udefrakommende udviklinger og beslutninger i perioden.
Med bæredygtig menes der, at byen også i fremtiden skal udformes på en måde, der styrker og udvikler de særlige kvaliteter ved Nuuk på en miljømæssigt og økonomisk hensigtsmæssig måde. Det vil blandt andet sige, at behovene for boliger og erhvervsområder skal dækkes på en måde, hvor den grønne struktur i byen ikke forringes.