C: Områder til fælles formål

Områder som er udlagt med fælles formål skal have anvendelse af fællesoffentlig karakter – dette være sig med centerformål eller med offentlige formål.

Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes og benyttes som fælles offentlige friarealer, og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse.

Områdetypen indeholder mulighed for at opføre ældreboliger.

Centerområder (C1)

Ved centerformål forstås primært detailhandelsvirksomhed, liberalt erhverv, serviceerhverv og boliger. Inden for områder udlagt til centerformål kan der etableres enkelte bebyggelser til offentlige formål.
I centerområder kan følgende bymæssige funktioner indpasses: serviceerhverv, liberale erhverv (reklamebureauer, IT-virksomheder, advokater, arkitekter, ingeniører, ejendomsmæglere, revisorer og lignende), klinikker (tandlæge, fodterapeut, psykolog og lignende), service, offentlig administration, boliger, hotel, restaurant, parkering og nødvendige tekniske anlæg o.l. Der kan endvidere indpasses ikke-miljøbelastende erhvervstyper som værksteds- og håndværksvirksomhed, lager, transport o.l.

Offentlige formål (C2)

Ved offentlige formål forstås skole/undervisning, institutioner for børn unge og ældre, kirker, offentlig administration, bebyggelser med kulturelle samt fritids- og rekreative formål, parkering og nødvendige tekniske anlæg. Endvidere kan områdetypen indeholde boliger som har en naturlig tilknytning til området. Inden for områder udlagt til offentligt formål kan etableres enkelte bebyggelser til centerformål.

Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes og benyttes som fælles offentlige friarealer, og skal gives en udformning, der harmonerer med områdets beliggenhed og anvendelse.