A: Boligområder

Boligområder omfatter såvel eksisterende som nye boligområder.

I tilknytning til boligbebyggelse kan der tildeles arealer til havebrug, åbne terrasser og skur- og udhusbebyggelse. Skurbebyggelse omfatter garager, carporte, udhuse, drivhuse, vinterhaver, overdækkede terrasser o.l. og forudsætter, at bygningsreglementets afstandskrav for det pågældende område iagttages.

Arealtildeling kan kun meddeles såfremt terræn, brandafstande og naboers udsigtsforhold tillader det.

Haver må indhegnes med hegn i maksimal højde på 1,2 meter.

Åben- lav boligbebyggelse (A1)
Ved åben-lav boligbebyggelse forstås et område der hovedsageligt består af enfamiliehuse og tofamiliehuse/dobbelthuse. Et enfamiliehus omfatter én bolig mens et tofamiliehus omfatter 2 boliger, hvor bebyggelsen kan opføres med enten vandret eller lodret boligskel (dobbelthus).

Tæt - lav boligbebyggelse (A2)
Ved tæt-lav boligbebyggelse forstås bebyggelse der består af række-, kæde- og klyngehuse.

Rækkehuse kan efter en konkret vurdering opføres med vandrette ejendomskel.

Etageboligbebyggelse (A3)
Ved etageboligbebyggelse forstås karré-, stok-, blokbebyggelse samt punkthuse som opføres i 3 etager eller højere.

Blandet boligområde (A4)
Blandede boligområder defineres som et område med en blanding af åben-lav-, tæt-lav- og etageboligbebyggelse.
Der kan udlægges arealer til haver i blandede boligbebyggelser, hvis kommunalbestyrelsen skønner, at det er muligt og foreneligt med områdets udnyttelse i øvrigt, og såfremt det enkelte delområdes samlede rummelighed fastholdes.

Haver må indhegnes med hegn i maksimal højde på 1,2 meter.

Ubebyggede arealer i boligområder
Ubebyggede arealer, der ikke er udlagt til andet formål, må kun indrettes og benyttes som fælles friarealer. Ved etablering af boligbebyggelse, skal der udlægges arealer til legepladser for børn. I en arealtildeling kan der stilles krav om, at legepladserne etableres inden ibrugtagning af boligerne.

For benyttelse af ubebyggede arealer gælder de til enhver tid gældende regulativer og vedtægter for bådoplag samt katte- og hundehold i Kommuneqarfik Sermersooq. Bestemmelser omkring opstilling af containere reguleres via arealtildelingen.

Særskilt om erhverv i boligområder
Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der i områder til boligformål drives virksomhed og mindre butik i tilknytning til eller fra en bolig, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Virksomheden skal drives af den, der bebor ejendommen.
 • Virksomheden skal drives på en sådan måde, at områdets karakter af beboelsesområde ikke brydes, herunder ved skiltning og belysning.
 • Virksomheden må ikke medføre gener for de omkringboende, f.eks. i form af røg- og lugtgener.
 • Virksomheden må ikke medføre mærkbart øget behov for parkering.
 • Virksomheden må ikke hindre etablering af en børneinstitution i området.

Særskilt om erhverv i boligområder
Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der i områder til boligformål drives virksomhed og mindre butik i tilknytning til eller fra en bolig, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Virksomheden skal drives af den, der bebor ejendommen.
 • Virksomheden skal drives på en sådan måde, at områdets karakter af beboelsesområde ikke brydes, herunder ved skiltning og belysning.
 • Virksomheden må ikke medføre gener for de omkringboende, f.eks. i form af røg- og lugtgener.
 • Virksomheden må ikke medføre mærkbart øget behov for parkering.
 • Virksomheden må ikke hindre etablering af en børneinstitution i området.

Særskilt om institutioner i boligområder
Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der i områder til boligformål etableres institutioner, når følgende betingelser er opfyldt:

 • Institutionen skal drives på en sådan måde, at områdets karakter af beboelsesområde ikke brydes, herunder ved skiltning og belysning.
 • Institutionen må ikke medføre gener for de omkringboende, f.eks. i form af øget støj og trafikbelastning.
 • Virksomheden må ikke medføre mærkbart øget behov for parkering.