Rettigheder og mislighold af areatildeling

Stk. 1. En arealreservation er bortfaldet uden yderligere varsel, såfremt en fastsat frist i reservationen er overskredet.

Stk. 2. En uudnyttet arealtildeling er bortfaldet uden yderligere varsel, såfremt en fastsat frist i arealtildelingen er overskredet.

Stk. 3. Hvis en frist overskrides i en udnyttet arealtildeling, indleder Kommunalbestyrelsen skridt til at berigtige forholdet, jf. § 60 i Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

Stk. 4. En arealtildeling meddelt i forbindelse med byggeri er bortfaldet, såfremt byggetilladelsen er bortfaldet.

Stk. 5. Kommunen har tilsynspligt og bliver kommunalbestyrelsen opmærksom på et ulovligt forhold i arealanvendelsen, har den pligt til at søge forholdet lovliggjort.

Stk. 6. Rettighedshaver har pligt til at meddele kommunen når arealanvendelsen ophører.

Stk. 7. Rettighedshaveren skal fremkomme med en redegørelse indenfor en frist på 4 uger, der klarlægger årsagen til ophør af arealanvendelsen. Såfremt fristen ikke overholdes indleder kommunalbestyrelsen skridt til at berigtige forholdet ved fremsendelse af varsling om tilbagetagelse.

Stk. 8. Ved udsigt til krav om omfattende oprydning og evt. nedrivning varsles rettighedshaver, så denne får mulighed for at revurdere situationen, herunder afhænde værdier på arealet med henblik på tredjemands videreførelse af arealanvendelsen. Hvis rettighedshaver fastholder ophør, så gennemføres tilbagetagelsen.

Stk. 9. Misligholdelse af vilkårene for en arealtildeling kan bestå i overtrædelse eller manglerne opfyldelse af givne vilkår. Såfremt vilkår ikke overholdes indleder kommunalbestyrelsen skridt til at berigtige forholdet ved fremsendelse af varsling om tilbagetagelse.