Ansøgning om arealtildeling

Du kan søge om arealtildeling på to måder:

  • Digital ansøgning om arealtildeling via http://www.nunagis.gl.
  • Ved at bruge det almindelige ansøgningsskema om arealtildeling.

Link til pdf af skema her: ansoegningsskema.pdf

Din ansøgning er først gyldig, når du har underskrevet den. Derfor skal du, indtil der indføres digital signatur, fortsat udskrive og underskrive ansøgningen, når du har udfyldt den. Du skal sende eller aflevere ansøgningen til dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor.

Eller du kan kontakte dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor og få vejledning der.

Stk. 2. Det påhviler ansøger at sikre sig, at ansøgningen er fyldestgørende og korrekt udfyldt, samt at der er foretaget høring af relevante myndigheder.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan som betingelse for at behandle en ansøgning om arealtildeling kræve yderligere oplysninger, herunder:

  1. Dokumentation for sagens økonomiske realisme i form af udtalelse fra bank om egenfinansiering, lånetilsagn fra realkreditinstitut og/eller støttetilsagn fra kommunen og Selvstyret
  2. Projektmateriale i form af plan- og facadetegninger tilpasset det aktuelle terræn samt, hvad der i sagens natur er nødvendigt for sagens afgørelse, herunder oplysning om arealets anvendelse og dennes overensstemmelse med kommuneplane

Stk. 4. Før der kan gives arealtildeling i et område, som ikke er omfattet af detaljerede bestemmelser, skal offentligheden gøres bekendt med ansøgningen ved en offentliggørelse på mindst 2 uger. Inden for denne frist har borgerne mulighed for at fremkomme med indsigelser mod det ansøgte. Kommunen er forpligtet til at lade indsigelser indgå i behandlingen af ansøgningen.

Stk. 5. Inden der kan meddeles arealtildeling i det åbne land (områdetyperne K-O), skal ansøgningen offentliggøres i mindst tre uger og sendes i høring hos berørte myndigheder og eventuelle parter.

Stk. 6. Kravene om offentliggørelse kan fraviges i de tilfælde, hvor der er tale om mindre væsentlige arealer, bygninger, anlæg eller anden arealanvendelse samt overdragelse af brugsretten etc.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen er berettiget til at afvise en ansøgning, hvis de i stk. 3 nævnte oplysninger ikke er fremkommet inden en af Kommunalbestyrelsen fastsat frist.

Eksempel på tegningsmateriale: